Przewierty sterowane

HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE – TECHNOLOGIA

W ciągu ostatnich lat coraz bardziej popularne stają się przewierty sterowane jako bezwykopowa metoda układania instalacji podziemnych. Liczba prac zaadaptowanych lub zaprojektowanych pod technologię horyzontalnych przewiertów sterowanych rośnie w szybkim tempie.

W większości  przypadków prze­wierty sterowane w Polsce wykonuje się do przejść pod przeszkodami terenowymi takimi jak: drogi, autostrady,  linie kolejowe, rzeki, kanały. Tutaj dążymy do tego aby przewiert w miarę możliwości był jak najkrótszy i aby resztę prac wykonać metodą odkrywkową. W krajach zachodnich od dawna technologię horyzontalnych przewiertów sterowanych stosuje się rów­nież do prac liniowych ze względu na minimalną ingerencję w środowisko naturalne, oraz szybkie układanie instalacji. Przy głębokich wykopach lub tam gdzie regene­racja terenu jest kosztowna, metoda ukła­dania instalacji przy pomocy przewiertów sterowanych śmiało konkuruje z tradycyjną odkrywką. Projekty takie pojawiają się co­raz częściej i w naszym kraju. Według da­nych DCA (Drilling Contractors Association) w krajach Europy Zachodniej udział technologii przewiertów sterowanych w ogólnej liczbie wykonywanych prac metodami bezwykopowymi wynosi 60-70%. W Polsce kształtuje się na poziomie tylko 20%. Liczba ta jednak stale rośnie, a biura projektowe coraz śmielej zaczynają wykorzystywać tę technologię.

Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych, pasów startowych na lotniskach, naruszania brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych. Metoda przewiertów sterowanych redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne. W wielu przypadkach przewiert sterowany jest jedyną możliwą metodą ułożenia instalacji podziemnej, nie wymaga bowiem dostępu do powierzchni, pod którą prowadzony jest przewiert. Ma to często miejsce w terenach silnie zurbanizowanych, dużych skrzyżowaniach, chronionych terenach zielonych czy nasyconych infrastrukturą terenach przemysłowych. Stosując technologię bezwykopową nie musimy przeprowadzać nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce w metodach tradycyjnych. Bardzo ważną zaletą jest krótki czas realizacji przewiertu.

CO TO SĄ HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE?

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Czyli można tutaj wyróżnić trzy etapy pracy:
– wiercenie pilotażowe,
– rozwiercanie gruntu z transportem urobku za pomocą płuczki,
– wciąganie rury z równoczesnym poszerzaniem otworu.

Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Cała tajemnica sterowania polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której możemy precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem.

Sterowanie przeciskiem i pomiar odbywa się przy wykorzystaniu systemu lokalizacyjnego DigiTrak Eclipse i odpowiednio ukształtowanej płetwy sterowniczej. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować i korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych mamy możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.